plné znění pravidel

lenor

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA PROPAGAČNÍ AKCE PRO SPOTŘEBITELE „LENOR NA PRANÍ“

 1. Pořadatel a administrátor soutěže
  1. Organizátorem a pořadatelem propagační akce pro spotřebitele „LENOR NA PRANÍ“ (dále jen „akce“) je společnost Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., IČ 270 86 721, se sídlem Ottova 402, 269 32 Rakovník, Česká republika (dále jen „organizátor“ a „pořadatel“).
  2. Kontakt na organizátora: info@lenornaprani.cz
 2. Termíny konání propagační akce
  1. Soutěž probíhá od 29.1.2018 do 18.2.2018 (dále také jako „rozhodné období“) na celém území České republiky ve všech prodejnách Drogerie Teta (dále také jako „místo konání akce“), které jsou provozovány společností p.k.Solvent s.r.o., IČ 25069497, se sídlem Poděbradská 1162, 250 92 Šestajovice, Česká republika.
 3. Účast v propagační akci
  1. Akce se může zúčastnit fyzická osoba starší 15 let (osoby mladší 18 let pouze se souhlasem zákonného zástupce) a doručovací adresou na území České republiky.
  2. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s úplnými pravidly akce.
  3. Veškeré údaje, které soutěžící vyplní v registračním formuláři, musí být zadané pravdivě a musí být platné během celého rozhodného období. Neuvedení povinných údajů v registračním formuláři (případně nesprávné uvedení těchto údajů a nebo nahrání neplatné či duplicitní účtenky) povede k propadnutí výhry. V případě, že by na straně účastníka akce došlo v rozhodném období ke změně některého z kontaktních údajů, je povinný tuto změnu oznámit administrátorovi na e-mailové adrese info@lenornaprani.cz. K propadnutí výhry dojde také v případě nedostatečné spolupráce výherce s organizátorem/pořadatelem (či se společností, která bude doručovat výhry). Pořadatel může propadlé výhry zařadit zpět do soutěže.
  4. Odesláním registračního formuláře účastník souhlasí s těmito podmínkami akce, včetně zpracování poskytnutých osobních údajů v rozsahu těchto podmínek.
 4. Vyhodnocení propagační akce a určení odměny
  1. Soutěžící může po registraci získat výhru jedním ze 3 následujících způsobů:
   1. Nahraná fotografie, která během aktuálního soutěžního týdne získá největší počet lajků (hodnoceno přihlášenými uživateli na internetových stránkách soutěže lenornaprani.cz), získá poukázku na 10 000 Kč do klenoty Aurum. Každý přihlášený uživatel může hlasovat pouze 1 denně pro každou soutěžní fotografii. Pokud dva a více účastníků získají stejný počet hlasů, výhercem je účastník s dřívějším datem nahrání soutěžní fotografie na internetové stránky soutěže.
   2. Pokud uživatel nahraje s fotografií i recenzi produktu, zařazuje se automaticky do soutěže o zásobu Lenoru na celý rok. Na konci každého týdne bude vybrána nejoriginálnější recenze porotou složenou ze zástupců pořadatele soutěže. Autor vybrané recenze se tak stává výhercem daného kola soutěže. Porota je složena ze tří porotců a o výsledcích bude sepsán písemný protokol.
   3. Každý den dojde ke slosování všech fotografií nahraných do systému v daném dni. O půlnoci proběhne automatické slosování a náhodně vybraný autor fotografie se po ověření údajů stává výhercem poukázky do C&A v hodnotě 500Kč
  2. Vyhodnocení výsledků bude pořadatelem provedeno po skončení každé etapy soutěže a výherce bude o své případné výhře pořadatelem informován elektronickou poštou, a to nejpozději do 30 dní po skončení doby trvání soutěže.
  3. Pořadatel soutěže má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími a je oprávněn vyloučit soutěžícího ze soutěže, pokud bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže.
  4. Výherci soutěže budou zveřejnění na internetových stránkách soutěže lenornaprani.cz.
 5. Výhry v propagační akci a jejich předání
  1. Do akce jsou vloženy odměny v podobě:
   1. 21x Poukázek C&A v hodnotě 500 Kč
   2. 3x roční zásoba Lenor (15x Lenor kapsle 14ks; 5x Lenor aviváž 1500ml (50pd); 10x Lenor perličky 375g)
   3. 3x poukaz na 10 000Kč na nákup v Klenoty Aurum.
  2. V případě výhry bude tato výherci oznámená prostřednictvím e-mailu zaslaného pořadatelem soutěže info@lenornaprani.cz.
  3. Výhra bude výherci zaslána prostřednictvím e-mailové adresy, kterou výherce sdělí pořadateli akce předem při registraci do soutěže na webu www.lenornaprani.cz nebo v případě potřeby na adresu určenou výhercem, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po oznámení výhry výherci prostřednictvím e-mailu a ověření platnosti účtenky z Drogerie Teta. Jakmile dojde k prokázání existence účtenky a ověření jejího čísla pořadatelem, výhra bude odeslána výherci.
  4. Pokud bude výherce dotázán, je povinen oznámit adresu pro zaslání výhry. Pokud adresu nedodá do 14 dnů od dotázání, propadá výhra organizátorovi soutěže. Pakliže výherce nebude zastižen na e-mailové adrese specifikované při jeho registraci, propadá výhra organizátorovi soutěže.
  5. Do soutěže je vloženo celkem 27 výher v podobě Poukázek C&A v hodnotě 500Kč, Roční zásoby Lenor (15x Lenor kapsle 14ks; 5x Lenor aviváž 1500ml (50pd); 10x Lenor Perličky 375g) a poukazů na 10 000Kč na nákup v Klenoty Aurum.
 6. Zpracování osobních údajů
  1. Účastník okamžikem registrace na soutěžních stránkách uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zařazením jím poskytnutých osobních údajů do databáze organizátora soutěže, společnosti Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., IČ 270 86 721, se sídlem Ottova 402, 269 32 Rakovník, Česká republika, jakožto správci (dále jen „společnost“) a s jejich zpracováním za účelem realizace soutěže a předání výhry, jakož i za účelem informování o dalších marketingových akcích společnosti, nabízení výrobků společnosti a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 10 let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné.
  2. Účastník zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly po dobu 10 let od začátku soutěže používány a zpracovávány v plném rozsahu k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených společností, zejména agenturami a partnery zajišťujícími tuto soutěž a marketingové služby.
  3. Účastník má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu kanceláře společnosti: Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení společnosti. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení účastníka ze soutěže. Účastník má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů.
  4. Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám s výjimkou případu, kdy budou předány zpracovateli zajišťujícímu pro společnost zpracování osobních údajů na základě písemné smlouvy, a to vždy pouze v rozsahu a za účelem zpracování podle těchto pravidel.
  5. Účastí v soutěži uděluje účastník pro případ, že se stane výhercem některé z cen, společnosti souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a e-mailu za účelem doručení některé z cen a dále souhlas s uveřejněním jeho jména a příjmení na webu www.lenornaprani.cz, a to pouze v případě, že se stane výhercem některé z cen.
 7. Ostatní ustanovení
  1. Pro oznámení výher bude užita e-mailová adresa, uvedená účastníkem při registraci. Nebude-li výherce reagovat do 14 dnů od oznámení výhry e-mailem z adresy info@lenornaprani.cz, jeho výhra bez náhrady propadá organizátorovi akce.
  2. Pořadatel ani organizátor nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Pro vyloučení pochybností, výhry nelze předávat výhercům jiným způsobem, než dle pokynů pořadatele. Další podmínky čerpání výher může stanovit jejich dodavatel. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
  3. Výherce nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou. Pořadatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně pořadatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí. Právo na výhry nelze převést na osobu odlišnou od výherce.
  4. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Procter&Gamble Czech Republic s.r.o. (organizátor a pořadatel), jakož i zaměstnanci p.k. Solvent. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra nebude předána. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
  5. Pořadatel ani organizátor akce neručí za ztrátu či nedoručení jím odesílaných poštovních zásilek nebo zásilek zasílaných výherci v souvislosti s touto soutěží. Pořadatel ani organizátor neručí za chyby či poruchy na straně poskytovatelů webových služeb. Pořadatel ani organizátor neodpovídají za nastavení spamových filtrů soutěžících, díky kterým může dojít k nedoručení emailové zprávy s informací o případné výhře.
  6. Listina se jmény výherců bude k dispozici u pořadatele akce nebo jím pověřené osoby.
  7. V případě rozporu mezi textem uvedeným v kterémkoli materiálu, prezentujícím tuto akci a těchto úplných pravidel, platí text těchto úplných pravidel.
  8. Účastník akce bude vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není čestné.
  9. Zapojením se do soutěže vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy pořadatele či organizátora.
  10. Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na pořadateli. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Organizátor může termín konání akce prodloužit nebo jej zkrátit, dále si vyhrazuje právo akci kdykoliv změnit nebo zrušit bez udání důvodů a bez jakékoliv náhrady. Změna pravidel je účinná ode dne zveřejnění na internetové stránce www.lenornaprani.cz.
  11. Na dárky a/nebo výhry není právní nárok. Výhry ani dárky nelze vyměnit za hotovost.
  12. Pořadatel tímto informuje účastníky, že na soutěžních webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu.
  13. Dárky a/nebo výhry vyobrazené v reklamních materiálech jsou ilustrativní, nemusí co do barevnosti a motivu odpovídat vydaným dárkům a výhrám.